Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên từ học kỳ 2, năm học 2017-2018

Đăng bởi: Admin Web - 15:53 11/04/2018 - Lượt xem: 952

Quyết định sửa đổi: QDsuadoi,bosungmotsodieucuaQD931veDiemrenluyen

Phiếu điểm rèn luyện: Phieudanhgiaketquarenluyen(chinhsua,bosungQD931)