Danh sách sinh viên được hưởng TCXH, MGHP, Hỗ trợ CPHT, Hỗ trợ học tập, Miễn giảm tiền ở KTX học kỳ 2, năm học 2017-2018

Đăng bởi: Admin Web - 08:33 02/05/2018 - Lượt xem: 468

A. Danh sách sinh viên được hưởng TCXH, MGHP, Hỗ trợ chi phí học tập,... học kỳ 2, năm học 2017-2018:

1. Danh sách sinh viên được hưởng TCXH:

a) Danh sách học kỳ 2: DSTCXHky2namhoc2017-2018

b) Danh sách bổ sung học kỳ 1: DSbosungTCXHky1namhoc2017-2018

2. Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí: DSMiengiamhocphiky2namhoc2017-2018

3. Danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập: DSHo_tro_chi_phi_hoc_tap_ky_2_nam_hoc_2017-2018

4. Danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ học tập: DS_Ho_tro_hoc_tap_ky2_2017-2018

5. Danh sách sinh viên được miễn, giảm tiền ở KTX:

a) Danh sách học kỳ 2: DS_mien_giam_KTX_ky2_2017-2018

b) Danh sách bổ sung học kỳ 1: DS_bo_sung_mien_giam_KTX_ky1_2017-2018

B. Thời gian nhận:

1. Sinh viên nhận tiền MGHP, HTCPHT, HTHT: từ 8h30 ngày 03/5/2018 tại Phòng Tài vụ.

2. Sinh viên nhận tiền TCXH: từ 13h30 ngày 03/5/2018 tại Phòng Tài vụ.

3. Sinh viên nhận tiền miễn giảm tiền ở KTX: theo kế hoạch của BQL KTX.